74 Songs (6 Stunden und 26 Minuten) Veröffentlicht am 30. April 2007
Disc 1
1
El Mistater
8:56
2
Lema'ankha
5:06
3
Petiha Shir Hama'alot
4:30
4
Yomar Na
2:36
5
Petiha Ma Ahavti
1:51
6
Yemotai Qalu
4:06
7
Petiha Kiyemei Tzetkha
1:39
8
Ana Hosha
10:22
9
Ashir Oz
5:01
10
Va Ani Ashir
3:29
11
Odeh La'el
4:41
12
Ani Ashava
2:47
13
Petiha Beron Yahad
0:52
14
Odeh El
4:05
15
Kamah Elohai
12:01
16
Shahar Avaqeshkha
1:38
17
E'orokj Tziftzufi
2:22
Disc 2
1
E'erokj Petiha Halleluyah
9:04
2
Yasad Besodo
8:21
3
Petiha Shir Hama'alot II
4:37
4
Eretz Verum
7:11
5
Israel Nosha
5:26
6
Ma Nikhbad
2:21
7
Mi Ladonai
4:13
8
Or Eylon
8:59
9
Yah Qadosh
1:06
10
Uru Shiru
2:29
11
Yom Zeh Shiru
2:16
12
Petiha Yom Qadosh
6:30
13
Ki Eshmera Shabbat.
8:34
14
Eshtabeah
3:10
15
Shir Hadash
2:09
Disc 3
1
Elav Mi Hiqshah
17:32
2
Ye'are Aleinu
2:22
3
Yom Zeh
8:25
4
Yodukha Ra'ayonai
5:48
5
Yah Masei Kevin
0:50
6
Yodukha Melekh
8:30
7
Anokhi Shemi
1:15
8
Uri Netzure
2:57
9
Ram Or
8:41
10
Petiha Mizmor Shir
16:11
11
Shalom Vatzedek
2:12
Disc 4
1
Yar'enu Keqedem
2:41
2
Hai Vene'elam
3:06
3
Male Pi Shira
6:00
4
Esa Libi
3:31
5
Yah Ela Malkhut
1:25
6
Ya Ribon Alam
2:21
7
Ya Ribon Alam II
7:08
8
Ani Asaper
5:59
9
Mahalalakh
10:17
10
Mishamayim Shalom
13:11
11
Ronu Ve Shabehu
4:46
Disc 5
1
Shabehu El
3:51
2
Yah Eli
1:56
3
Yodu Shimkha
1:28
4
Yodukha Kol
15:06
5
Abi'a Shira
5:05
6
Yishmerekha Ke'ishon
1:37
7
Petiha Ataya
2:05
8
Yom Le Yom
3:59
9
Petiha Karov Adonai
2:23
10
Bar Yohai Petiha Odeh Adonai
10:04
11
Meromim Yishkon
4:31
12
Or Tzah
7:38
Disc 6
1
Darashti
8:28
2
Adon Yahid
3:12
3
Yoshev Tehillot
3:36
4
Yedid Nefesh
2:20
5
Agadelkha
1:57
6
Avarekh
14:48
7
Rabbi Hanania
1:40
8
Qaddish
2:42