Album

60 Years of Scottish Gaelic 1899-1959 (Le patrimoine musical gaélique écossais)

40 Songs (1 Stunde und 52 Minuten) Veröffentlicht am 17. Juni 2012
Disc 1
1
Posadh Puithir Bhain
Roderick MacLeod
2:30
2
Sa Choill Ud Thall
Hugh MacKay
2:34
3
Cumha Mhic Criomain
Alfred James Forbes
2:55
4
O Till a Leannain
Jenny M.B. Currie
2:58
5
Puirt a Beul
Kenneth MacRae
2:22
6
Theid Mi g Ad Amharc
Norman MacPhail Blair
2:05
7
Eilean Mo Chridh
Morag MacDonald
2:52
8
An Cluinn Thu Mi Mo Nighean Donn
Stewart MacInnes
3:05
9
Oran Mor Mhicleoid
James C. M. Campbell
2:11
10
An Airigh
James C. MacPhee
2:37
11
Chuir Lad An t-Suil a Piot
Margrat Duncan
2:50
12
Gaol An t-Seoladair
Nan McInnes
2:58
13
Posadh Piuthr Iain Bhain
Andrew R. Grinlaw
2:18
14
Chailin Mhaiseach Dhonn
Neil McLean
3:23
15
Eilean Leodhais
Glasgow Gaelic Choir
2:26
16
Birlinn Cholla Chiotaich
Angus Whyte
2:44
17
Taladh
Campbeltown Gaelic Choir
3:06
18
Cairistiona Chaimbeul a Chur Nan Gobhar
Greenock Gaelic Choir
2:54
19
Ro Mo Nigheann Donn Bhoidheach
Jessie Niven McLachan
1:49
20
A Fairys Love Song
Phemie Marquis
2:39
Disc 2
1
A Bhirlinn Bharrach
Madge Campbell Brown
2:47
2
Far An Robh Min Raoir
Oban Gaelic Choir
2:50
3
A Chruinneag Leach
Heloise Jane Russell-Fergusson
2:40
4
Fagail Barraidh
Archibald Grant
3:01
5
Soraidh Slan lL Fionn-Airidh
Cathie B. MacLean
3:26
6
Is Toigh Leam a Ghaidhealtachd
Glasgow Gaelic Junior Choir
2:21
7
Eilean Mo Ghaoil
Donald MacIsaac
3:18
8
Puirt-a-Beul No. 1 - a Chur Nan Gobhar As a Chreig Cairistio
Duncan McLellan
3:04
9
Maighdeanan Na Hairidhe
Sydney MacEwan
3:19
10
Eilean Leodhais
Allan MacLean
3:08
11
Fagail Leodhais
Alasdair Matheson
3:19
12
Mhairead Og
Allan MacRitchie
3:04
13
Part 4. I Spent the Night
Roderick MacKinnon
4:10
14
Sa Choill Ud Thall
Jack Campbell
2:52
15
Mo Ghaol Mairi
Murdo Ferguson
2:27
16
Tarbh Ur an a.i.
John Hoddan MacDonald
3:03
17
A Chalum Bhig
Angus C. MacLeod
2:06
18
Mo Run Air Na Maraichean
Hugh MacQueen
3:16
19
Leodhas Mo Ghraidh
Kitty MacLeod
3:33
20
Thug-o-Lathail o-Horo
Na h-Eilthirich
1:46