Eddie Zarook, Timo Huehner, Fausto Messina & Vicente