Emanuel Feuermann, Philadelphia Orchestra, Leopold Stokowski